กรุณาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ
เครือข่าย(4G/5G)
เพื่อสมัครใช้บริการ
Please connect via
Network(4G/5G) signal
to apply for a service